cau 1 A=100^100+1 ,B=100^101+1 ———————- —————- 100^99+1 100^100+1

Question

cau 1
A=100^100+1 ,B=100^101+1
———————- —————-
100^99+1 100^100+1

in progress 0
Cherry 2 years 2021-04-22T22:20:05+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T22:21:48+00:00

  Đáp án:

   – `A <B`

  Giải thích các bước giải:

   $\text{B = $\dfrac{100^{101} + 1}{100^{100}}$ + 1 > 1}$

   `=>` $\text{B = $\dfrac{100^{101} + 1 + 99}{100^{100} + 1 + 99}$}$

            $\text{= $\dfrac{100^{101} + 100}{100^{100} + 100}$}$

            $\text{= $\dfrac{(100^{100} + 1) . 100}{(100^{99} + 1) .100}$}$

            $\text{= $\dfrac{100^{100} + 1}{100^{99} + 1}$ = A}$

   Vậy `A < B`

  0
  2021-04-22T22:21:50+00:00

  Đáp án:

  . Có: 100101+1100100+1>1⇒100101+1100100+1>100101+(1+99)100100+(1+99)

  ⇒B>100101+100100100+100⇒B>100(100100+1)100(10099+1)⇒B>100100+110099+1=A⇔A<B

  Vậy A < B

  b. Có: 1316+11317+1<0⇒1316+11317+1<1316+(1+12)1317+(1+12)

  ⇒B<1316+131317+13⇒B<13(1315+1)13(1316+1)⇒B<1315+11316+1=A⇔A>B

  Vậy A > B

  Giải thích các bước giải:

   

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )