Cần gấp lắm mn owiiii

Question

Cần gấp lắm mn owiiii
can-gap-lam-mn-owiiii

in progress 0
Latifah 1 year 2020-11-28T06:54:07+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T06:55:21+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `(5x – 2)^2 ≥ 0`

  `|1/4 y + 5| ≥ 0`

  `=> (5x – 2)^2 + |1/4 y + 5| ≥ 0`

  `=> (5x – 2)^2 + |1/4 y + 5| + 2019 ≥ 2019`

  `=> S ≥ 2019`

  Dấu “=” xẩy ra

  `<=> (5x – 2)^2 = 0` và `|1/4 y + 5| = 0`

  `<=> 5x – 2 = 0` và `1/4 y + 5 = 0`

  `<=> 5x = 2` và `1/4 y = -5`

  `<=> x = 2/5` và `y = -20`

  Vậy GTNN của S là `2019 <=> x = 2/5 ; y = -20`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-28T06:55:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `S=(5x-2)^2+|1/4y+5|+2019`

  do `(5x-2)^2>=0` với mọi `x`

  `|1/4y+5|>=0` với mọi `y`

  ⇒`(5x-2)^2+|1/4x+5|>=0`

  `⇒(5x-2)^2+|1/4x+5|+2019>=2019`

  dấu = xảy ra khi `5x-2=0 và 1/4y+5=0`

  `⇔5x=2` `và` `1/4y=-5`

  `⇔x=2/5` `và` `y=-20`

  vậy `min S=2019` khi `x=2/5;y=-20`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )