Căn (x+2) + căn ( x^2-4)=0

Question

Căn (x+2) + căn ( x^2-4)=0

in progress 0
Nick 9 months 2020-10-29T13:08:52+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T13:10:09+00:00

  Đáp án: VN.

   

  Giải thích các bước giải:

  ĐK: `x ≥2`

  ` \sqrt(x+2) + \sqrt(x^2-4) =0`

  `<=> \sqrt(x+2) + \sqrt((x+2)(x-2)) =0`

  `<=> \sqrt(x+2) (1+\sqrt(x-2))  =0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}\sqrt{x+2}=0\\1+\sqrt{x-2}=0\end{array} \right.\) 

  `<=> ` \(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\\sqrt{x-2}=-1(VN)\end{array} \right.\) 

  `<=> x = -2 (KTM)`

  Vậy PTVN.

  0
  2020-10-29T13:10:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `√ x + 2 + √ x 2 − 4 = 0`

  `⇔ √ x + 2 + √ ( x + 2 ) ( x − 2 ) = 0`

  `⇔ √ x + 2 ( 1 + √ x − 2 ) = 0`

  `⇔  √ x + 2 = 0` hoặc `1 + √ x − 2 = 0`

  `⇔ x + 2 = 0` hoặc `√x−2 = − 1 ( VN )`

  `⇔x=-2(KTM)`

  Vậy `PTVN`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )