cách để viết bản kiểm điểm trình bày về hạnh kiểm học kì 1 của bản thân ( tự đánh giá bản thân) có ưu điểm ,nhược điểm …

Question

cách để viết bản kiểm điểm trình bày về hạnh kiểm học kì 1 của bản thân ( tự đánh giá bản thân) có ưu điểm ,nhược điểm …

in progress 0
Diễm Kiều 6 months 2021-07-31T17:20:34+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-31T17:22:11+00:00

                                                Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

                                                      Độc lập -Tự do-Hạnh phục

                                                            BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

  Kính gửi :…..

  Họ và Tên:…

  Hạnh kiểm của em trong HK I:…

  Sau đây em xin trình bầy những ưu điểm:..

  Về phần nhược điểm em:….

  Em sẽ cố gắng và phát huy hơn nửa để đạt được hạnh kiểm (nêu hạnh kiểm cao thì ghi thêm là giữ vứng)

  Ký tên:….

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )