các idod ơi giải hộ mik với 4: Tính nhanh dãy phân số A = 5/(1 x 6) + 5/(6 x 11) + 5/(11 x 16) +… + 5/(36 x 41) VD 5: Tính nhanh dãy phân

Question

các idod ơi giải hộ mik với
4: Tính nhanh dãy phân số
A = 5/(1 x 6) + 5/(6 x 11) + 5/(11 x 16) +… + 5/(36 x 41)
VD 5: Tính nhanh dãy phân số
B = 1/(1 x 6) + 1/(6 x 11) + 1/(11 x 16) +… + 1/(36 x 41)
VD 6: Tính nhanh dãy phân số
C = 2/(1 x 6) + 2/(6 x 11) + 2/(11 x 16) +… + 2/(36 x

in progress 0
Sapo 10 months 2021-04-24T03:49:21+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T03:51:02+00:00

  dấu chấm là dấu nhân bạn nhé

  Giải thích các bước giải:

  VD4:

  `A = 5/(1.6) + 5/(6.11) + 5/(11.16) +… + 5/(36.41)`
  `A=1-1/6+1/6-1/11+1/11-1/16+…+1/36-1/41`
  `A=1-1/41`
  `A=41/41-1/41`
  `A=40/41`
  Vậy `A=40/41`

  VD5:

  `B = 1/(1.6) + 1/(6.11) + 1/(11.16) +… + 1/(36.41)`
  `=>5B=6/(1.6) + 6/(6.11) + 6/(11.16) +… + 6/(36.41)`
  `5B=1-1/6+1/6-1/11+1/11-1/16+…+1/36-1/41`
  `5B=1-1/41`
  `5B=41/41-1/41`
  `5B=40/41`
  `B=40/41:5`
  `B=40/205`
  `B=8/41`
  Vậy `B=8/41`

  VD6:

  `C = 2/(1.6) + 2/(6.11) + 2/(11.16) +… + 2/(36. 41)`
  `C=2/5(5/1.6 + 5/6.11 + 5/11.16 +… + 5/36. 41)`
  `C=2/5(1-1/6+1/6-1/11+1/11-1/16+…+1/36-1/41)`
  `C=2/5(1-1/41)`
  `C=2/5(41/41-1/41)`
  `C=2/5.`  `40/41`
  `C=16/41`
  Vậy `C=16/41`

   

  0
  2021-04-24T03:51:19+00:00

  4. 

  `A= 5/1xx6 + 5/6xx11 + 5/11xx16+…+ 5/36xx41`

  `A= 1 -1/6 + 1/6 -1/11 + 1/11 -1/16+…+1/36 -1/41`

  `A= 1 -1/41`

  `A= 40/41`

  5.

  `B= 1/1.6 + 1/6.11 + 1/11.16+…+1/36.41`

  `5B = 5(1/1.6+1/6.11 +1/11.16+…+1/36.41)`

  `5B= 5/1.6 + 5/6.11 + 5/11.16 +…+ 5/36.41`

  `5B= 1 -1/6 + 1/6-1/11 +1/11 -1/16+…+1/36-1/41`

  `5B= 1 -1/41`

  `5B= 40/41`

  `B= 40/41 : 5`

  `B= 40.41 . 1/5`

  `B= 8/41`

  6.

  `C= 2/1.6 + 2/6.11 + 2/11.16+…+2/36.41`

  `C = 2(1/1.6 + 1/6.11 + 1/11.16+…+1/36.41)`

  `5C = 5.2 (1/1.6 + 1/6.11 +1/11.16+…+1/36.41)`

  `5C= 2(5/1.6 + 5/6.11 + 5/11.16+…+5/36.41)`

  `5C= 2.(1-1/6+1/6-1/11+1/11-1/16+…+1/36-1/41)`

  `5C= 2.(1-1/41)`

  `5C= 2. 40/41`

  `5C= 80/41`

  `C= 80/41 . 1/5`

  `C= 16/41`

  Vậy `C= 16/41`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )