Các chuyên gia vào giúp mình giải nhanh bài này ạ, please

Question

Các chuyên gia vào giúp mình giải nhanh bài này ạ, please
cac-chuyen-gia-vao-giup-minh-giai-nhanh-bai-nay-a-please

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-10-21T14:15:39+00:00 1 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T14:17:26+00:00

  Đáp án:

  $(x;y) = \left\{(2011;2012)\right\}$

  Giải thích các bước giải:

  $2\sqrt{x -2010} + 2\sqrt{y -2011} + 4019=x + y$

  $\Leftrightarrow x – 2010 – 2\sqrt{x – 2010} + 1 + y – 2011 – 2\sqrt{y – 2011} + 1 = 0$

  $\Leftrightarrow (\sqrt{x – 2010} -1)^2 + (\sqrt{y – 2011} – 1)^2 = 0$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}\sqrt{x – 2010} -1 = 0\\\sqrt{y – 2011} – 1 = 0\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}\sqrt{x – 2010}  =1 \\\sqrt{y – 2011} = 1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}x – 2010  =1 \\y – 2011 = 1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}x = 2011\\y = 2012\end{cases}$

  Vậy $(x;y) = \left\{(2011;2012)\right\}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )