Các bn giúp mik vs các bn ơi ????

Question

Các bn giúp mik vs các bn ơi ????
cac-bn-giup-mik-vs-cac-bn-oi

in progress 0
Nho 8 tháng 2020-10-29T01:19:26+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

 1. Bài 4 : 

  `a, 1234 – 2 . 17 . 5 + 566`

  ` = 1234 + 566 – (2.5.17)`

  `=1800 – 170`

  `=1630`

  `b, 31.54+46.31-58-42`

  `= 31.54+46.31-(58+42)`

  `=31.(54+46) – 100`

  `=31.100 – 100`

  `=3100 – 100`

  `=3000`

  Bài 5:

  `a, 54 + x = 7.12`

  `54 + x = 84`

  `x=84 – 54`

  `x=30`

  Vậy `x=30`

  `b, 387 – 128 . ( x^2 : 12 ) = 3`

  `128 . ( x^2 : 12 ) = 387 – 3`

  `128 . ( x^2 : 12 ) =    384`

  `x ^2 : 12= 384 : 128`

  `x ^2 : 12=3`

  `x ^2= 3.12`

  `x^2= 36`

  `x^2 = 6^2`

  `x= 6`

  Vậy x = 6

  `#Stduy well`

 2. Đáp án:

   Chúc bạn học tốt

  Giải thích các bước giải:

   

  cac-bn-giup-mik-vs-cac-bn-oi

Leave an answer