Các bạn giúp mk tìm nghiệm của 4 câu này với!

Question

Các bạn giúp mk tìm nghiệm của 4 câu này với!
cac-ban-giup-mk-tim-nghiem-cua-4-cau-nay-voi

in progress 0
Mộc Miên 11 months 2021-04-24T22:21:17+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T22:22:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  e,

  `N(x)=0=>x^2+x=0`

  `=>x(x+1)=0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+1=0\end{array} \right.\) `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-1\end{array} \right.\) 

  Vậy `x\in{-1;0}`

  f,

  `A(x)=0=>3|2x-5|-6=0`

  `=>3|2x-5|=6`

  `=>|2x-5|=2`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}2x-5=2\\2x-5=-2\end{array} \right.\) `=>` \(\left[ \begin{array}{l}2x=7\\2x=3\end{array} \right.\) `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{7}{2}\\x=\dfrac{3}{2}\end{array} \right.\) 

  Vậy `x\in{3/2;7/2}`

  g,

  `P(x)=0=>49-7(15-x)=0`

  `=>7(15-x)=49`

  `=>15-x=7`

  `=>x=8`

  Vậy `x=8`

  h,

  `Q(x)=0=>(3x+7)(x^2+1)=0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}3x+7=0\\x^2+1=0\end{array} \right.\) `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{7}{3}\\x^2=-1(l)\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=-7/3`

   

  0
  2021-04-24T22:23:03+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `e) N(x)=x+x^2`

  Để đa thức N(x) có nghiệm thì `x + x^2=0=>x(1+x)=0=> `\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-1\end{array} \right.\) 

  Vậy `x in {0;-1}`

  `f) A(x)=3|2x-5|-6`

  Để đa thức `A(x)` có nghiệm thì `3|2x- 5| – 6=0` $\\$ `=>3|2x-5|=6`$\\$ `=> |2x-5|=2 => `\(\left[ \begin{array}{l}2x-5=2\\2x-5=-2\end{array} \right.\) $\\$`=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{7}{2}\\x=\dfrac{3}{2}\end{array} \right.\).

  Vậy `x in{7/2;3/2}`

  `g) P(x)=49-7(15-x)`

  Để đa thức `P(x)` có nghiệm thì `49-7(15-x)=0` $\\$ `=>7(15-x)=49`$\\$ `=>15-x=7` $\\$ `=>x=8`

  Vậy `x = 8`

  `h) Q(x)=(3x+7)(x^2+1)`

  Để đa thức `Q(x)` có nghiệm thì `(3x + 7)(x^2 + 1)=0 =>3x+7=0=>3x=-7=>x=-7/3`

  Vì `x^2 >= 0 => x^2+1>=1>0forallx` nên không tìm được nghiệm

  Vậy `x=-7/3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )