cả 3 tổ trồng được 216 cây . Tính số cây mỗi tổ , biết rằng cứ tổ 1 trồng được 4 cây thì tổ 3 trồng được 6 cây . Cứ tổ 2 trồng được 6 cây thì tổ 1 trồ

Question

cả 3 tổ trồng được 216 cây . Tính số cây mỗi tổ , biết rằng cứ tổ 1 trồng được 4 cây thì tổ 3 trồng được 6 cây . Cứ tổ 2 trồng được 6 cây thì tổ 1 trồng được 3 cây

in progress 0
Philomena 1 year 2020-10-19T01:14:42+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T01:15:52+00:00

  tỉ số cây của tổ `1` và tổ `3` là

  `4:6=2/3`

  tỉ số của tổ `1` và tổ `2` là

  `3:6=1/2`

  `⇒ 1/2 = 2/4`

  tổng số phần bằng nhau là

  `2+4+3=9` phần

  số cây của tổ `1` là

  `216:9.2=48 `cây

  số cây của tổ 2` là

  `216:9.4=98 `cây

  số cây của tổ `3` là

  `216-(48+98)=72` cây

   

  0
  2020-10-19T01:16:38+00:00

  – Tỉ số cây của tổ `1` và tổ `3` là :

            `4 : 6 = 2/3`

  – Tỉ số cây của tổ `1` và tổ `2` là :

            `3 : 6 = 1/2`

  – Ta có : `1/2 = 2/4`

  – Ta coi số cây tổ `1` là `2` phần thì số cây tổ `2` là `4` phần và số cây tổ `3` là `3` phần như vậy

  – Tổng số phần bằng nhau là :

           `2 + 4 + 3 = 9` (phần)

  – Số cây của tổ `1` là :

           `216 : 9 xx 2 = 48` (cây)

  – Số cây của tổ `2` là :

           `216 : 9 xx 4 = 96` (cây)

  – Số cây tổ `3` là :

           `216 – (48 + 96) = 72` (cây)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )