BT4 : Bạn Hiền đánh số trang của 1 quyển sách dày 430 trang .Hỏi Bạn Hiền phải viết bao nhiêu chứ số để đánh hết số trang sách

Question

BT4 : Bạn Hiền đánh số trang của 1 quyển sách dày 430 trang .Hỏi Bạn Hiền phải viết bao nhiêu chứ số để đánh hết số trang sách

in progress 0
Mít Mít 8 tháng 2020-10-29T22:15:54+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

 1. Bài giải

  Từ 1 -> 9 có: 9 chữ số

  Từ 10 -> 99 có:  ( 99 – 10 ) : 1 + 1 = 90 ( chữ số )

  Từ 100 -> 430 có: ( 430 – 100 ) : 1 + 1 = 331 ( chữ số )

  Bạn Hiền phải viết số chữ số để đánh hết số trang là:

  9 + 90 + 331 = 430 ( chữ số )

  Đ/s: 430 chữ số

   

 2. Đáp án:

  Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   Từ 1 đến 9 có 9 chữ số

  Từ 10 đến 99 có (99-9).2=180 chữ số

  Từ 100 đến 430 có [(430-100):1+1].3=993 chữ số

  Để đánh số hết 430 trang,Hiền cần đánh số chữ số là:

            9+180+990=1179(chữ số)

                                                Đáp số:1179 chữ số.

  Chúc bạn học tốt!!

Leave an answer