biết 4 â 1 = 5b2 tính  1 ; B2 hình ở dưới nha

Question

biết 4 â 1 = 5b2 tính  1 ; B2 hình ở dưới nha
biet-4-a-1-5b2-tinh-a-1-b2-hinh-o-duoi-nha

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-10-31T10:55:50+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T10:57:04+00:00

  Ta có: C1 + C2 = 180° (kề bù)

  => C1 + 122° = 180°

  => C1 = 180° – 122°

  => C1 = 58°

  Vì C1 = D2 = 58°

  Mà C1 và D2 là hai góc ở vị trí đồng vị

  => a // b

  => A1 + B2 = 180° (trong cùng phía)

  Vì 4A1 = 5B2

  => A1/5 = B2/4

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, có;

  A1/5 = B2/4 = A1 + B2/5 + 4 = 180°/9 = 20°

  => A1 = 20°.5 = 100°

  => B2 = 20°.4 = 80°

  Vậy A1 = 100°, B2 = 80°.

  @vietdorapan

  biet-4-a-1-5b2-tinh-a-1-b2-hinh-o-duoi-nha

  0
  2020-10-31T10:57:44+00:00

  Đáp án:

   Gọi giao điểm của a , b với d lần lượt là C và D

  Ta có : 

  `∠C + ∠D = 58^o + 122^o = 180^o`

  Mà 2 góc này nằm ở vị trí ngoài cùng phía

  `=> a ║ b`

  `=> ∠A1 + ∠B2 = 180^o` (2 góc trong cùng phía)

  Mà `4∠A1 = 5∠B2`

  `=> ∠A1 = (180 : (4 + 5)) × 5 =  100^o`

  `=> ∠B2 = 180^o – 100^o = 80^o`

  Gb iải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )