balance this equation: AsCl3(aq) +__H2S (aq)–> __As2S3(s) + ___HCl (aq)​

Question

balance this equation:
AsCl3(aq) +__H2S (aq)–> __As2S3(s) + ___HCl (aq)​

in progress 0
Sigridomena 1 year 2021-08-11T14:29:09+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T14:30:19+00:00

    2AsCl3 + 3H2S → As2S3 + 6HCl

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )