Bài tập 7:Hai ng¬ười làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm đ¬ược 2 giờ thì ng¬ười thứ hai có việc phải nghỉ và ng¬uời thứ nhất p

Question

Bài tập 7:Hai ng¬ười làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm đ¬ược 2 giờ thì ng¬ười thứ hai có việc phải nghỉ và ng¬uời thứ nhất phải làm thêm 9 giờ nữa mới xong. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi ng¬ười phải làm trong bao lâu?

in progress 0
Linh Đan 2 tháng 2021-04-22T11:50:43+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

 1. Trong 1 giờ, cả 2 người làm được là:
  1:5=1/5 (công việc)
  Trong 2 giờ, cả 2 người làm được là:
  1/5*2=2/5 (công việc)
  Sau 2 giờ làm chung thì còn số phần công việc là:
  1-2/5=3/5(công việc)
  Nếu 1 mình người thứ nhất làm thì xong trong số giờ là:
  9:3/5=15(giờ)
  Nếu 1 mình người thứ nhất làm thì xong trong số giờ là:
  1:(1/5-1:15)=7,5(giờ)
  Đổi 7,5 giờ = 7 giờ 30 phút
  Vậy nếu làm riêng thì người thứ nhất làm xong trong 15 giờ, người thứ hai làm xong trong 7 giờ 30 phút

 2. Đáp án:

   $↓$

  Giải thích các bước giải:

   Trong 1 giờ cả hai người làm được:

       `1 : 5 = 1/5` (công việc)

  Trong 2 giờ, cả 2 người làm được:

       `1/5 × 2 = 2/5` (công việc)

  Số phần công việc còn lại người thứ nhất làm được trong 1 giờ là:

       `(1 – 2/5) : 9 = 1/15` (công việc)

  Thời gian người thứ nhất làm riêng thì xong công việc là:

       `1 : 1/15 = 15` (giờ)

  Thời gian người thứ hai làm riêng thì xong công việc là:

       `1 : (1/5 – 1/15) = 15/2` (giờ) = `7,5` giờ

           Đ/S:….

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )