Bài 7 : Viết các biểu thức dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu a, A = 8$x^{6}$ – 12$x^{4}$ + 6$x^{2}$ – 1

Question

Bài 7 : Viết các biểu thức dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu
a, A = 8$x^{6}$ – 12$x^{4}$ + 6$x^{2}$ – 1

in progress 0
Acacia 9 months 2020-10-29T14:47:24+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T14:48:41+00:00

  Đáp án:

  $A = (2x^2 -1)^3$

  Giải thích các bước giải:

  $A = 8x^6 -12x^4 +6x^2 -1$

  $\to A= (2x^2)^3 – 3.(2x)^2.1 + 3.2x.1^2 – 1^3$

  $\to A= (2x^2 -1)^3$

  0
  2020-10-29T14:49:22+00:00

  Đáp án:

   `A = (2x^2 – 1)^3`

  Giải thích các bước giải:

   `A = 8x^6 – 12x^4 + 6x^2 – 1`

  `=(2x^2)^3 – 3*(2x^2)^2*1 + 3*2x^2*1^2 – 1`

  `=(2x^2-1)^3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )