Bài 7. Tìm 10 thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình. …………………………………………………………………..

Question

Bài 7. Tìm 10 thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

in progress 0
Thiên Di 1 year 2021-06-24T21:54:27+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T21:55:41+00:00

  `#Dark`

  +Anh em như thể tay chân

  +Anh em như thể tay chân

  Rách lành đùm bọc…đỡ đần

  +Em thuận anh hòa là nhà có phúc

  + Chị em một ruột cắt ra
  Chị không em có cũng là như không.

  +Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em.

  + Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau.

  +Chị ngã em nâng

  +Cắt dây bầu dây bí, ai cắt dây chị dây em.

  +Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau.

  0
  2021-06-24T21:55:42+00:00

  1 Anh em như thể tay chân

  Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

  2 Chị ngã đã có em nâng

  3 Anh thuận em hòa là nhà có phúc

  4 Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em.

  5 Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em

  6 Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em

  7 Anh em bát máu sẻ đôi

  8 Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau

  9 Anh em trên kính dưới nhường

  10 Anh em nào phải người xa

  Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân

  Yêu nhau như thể tay chân

  Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy

  ĐÂY BẠN NHÉ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )