Bài $5:$ Rút gọn: `-30-[95-40-30]` `(273-120)-(273-120)` `-(294+130)+(94+130)`

Question

Bài $5:$ Rút gọn:
`-30-[95-40-30]`
`(273-120)-(273-120)`
`-(294+130)+(94+130)`

in progress 0
Gerda 2 tháng 2021-05-03T00:53:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

 1. a) $-30-[95-40-30]=-30-95+40+30=(-30+30)+(-95+40)=0+(-55)=-55$

  b) $(273-120)-(273-120)=273-120-273+120=(273-273)+(-120+120)=0+0=0$

  c) $-(294+130)+(94+130)=-294-130+94+130=(-294+94)+(-130+130)=-200+0=-200$

  $\text{Cho mình xin hay nhất ạ!}$

 2. – 30 – [95 – 40 – 30] = – 30 – 95 + 40 + 30

                                  = – 125 + (40 + 30)

                                  = – 125 + 70

                                  = – 55

  (273 – 120) – (237 – 120) = 270 – 120 – 237 + 120

                                          = (270 – 270) + (-120 + 120)

                                          = 0 + 0

                                          = 0

  – (294 + 130) + (94 + 130) = – 294 – 130 + 94 + 130

                                             = (-294 + 94) + (-130 + 130)

                                             = -200 + 0

                                             = -200

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )