Bài 4: Một bộ quần áo may hết 3,5 m vải. Hỏi có 353m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn dư bao nhiêu mét vải? Bài 5. Thùng to có

Question

Bài 4: Một bộ quần áo may hết 3,5 m vải. Hỏi có 353m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn dư bao nhiêu mét vải?
Bài 5. Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như
nhau, mỗi chai có 0,75 lít. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?
Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 60 m và bằng $\dfrac{2}{3}$ chiều dài.
Tính diện tích của thửa ruộng.
Người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc trên thửa ruộng đó, biết rằng cứ 100m$^2$ thì thu hoạch được 60 kg thóc?
Bài 7. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 80m, chiều rộng bằng $\dfrac34$ chiều dài.
Tính diện tích của thửa ruộng.
Người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc trên thửa ruộng đó, biết rằng cứ 100m$^2$ thì thu hoạch được 85kg thóc?
Bài 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 60m và chiều rộng bằng một nửa chiều dài.
Tính diện tích thửa ruộng đó.
Biết rằng, cứ 100 m$^2$ thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu
được bao nhiêu tấn thóc ?
Bài 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 80m và chiều rộng bằng $\dfrac35$ chiều dài.
Tính diện tích mảnh vườn.
Ở giữa mảnh vườn người ta đào một cái ao thả cá. Tính diện tích của ao, biết diện tích của
ao chiếm $\dfrac25$ diện tích mảnh vườn.
Bài 10. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng $\dfrac25$ chiều dài, biết chiều dài mảnh đất đó là 25 m, trên mảnh đất đó người ta trồng hoa hết 64,8% diện tích. Tính diện tích trồng hoa.
Bài 11. Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài là 18m, chiều rộng bằng $\dfrac46$ chiều dài. Người ta
sử dụng 32,5% diện tích đất đó để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà?
Bài 12. Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng bằng $\dfrac23$ chiều dài. Người ta sử dụng 70% diện tích đám đất để làm nhà. Phần đất còn lại trồng cây. Tính diện tích đất trồng cây?
Bài 13. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng $\dfrac25$ chiều dài, biết nửa chu vi mảnh đất là 70m, trên mảnh đất đó người ta trồng hoa hết 66,5% diện tích. Tính diện tích trồng hoa.
Bài 14. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 150 m, chiều rộng bằng 35% chiều dài. Người ta trồng rau trên khu đất đó, tính ra trung bình cứ 100 m$^2$ thì thu hoạch được 80 kg rau. Hỏi trên cả khu đất đó người ta thu được bao nhiêu tấn rau?
Bài 15. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 18 m và chiều rộng bằng $\dfrac34$ chiều dài. Tính diện tích của căn phòng đó.
Người ta dùng gỗ để lát sàn căn phòng đó. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát sàn, biết giá tiền 2m$^2$ gỗ sàn là 500 000 đồng ?
Bài 16. Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?
Bài 17. Một đàn gà, vịt trong đó có 35 con gà. Số gà chiếm 25% cả đàn. Hỏi cả đàn gà, vịt có bao nhiêu con?
Bài 18. Một cửa hàng lương thực có 50 tạ gạo, trong đó 35% số gạo là gạo tẻ. Tính số gạo tẻ của cửa hàng đó.

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-15T11:59:41+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  1
  2020-11-15T12:01:35+00:00

  Bài 4:

  Có $353$ m vải thì may được số bộ quần áo là:

        $353:3,5=100$ (bộ) dư $3$ m vải

  Vậy $353$ m vải thì may được $100$ bộ quần áo và còn dư$3$ mét vải.

  Bài 5:

  Cả hai thùng có số lít dầu là:

        $21+15=36$ (lít)

  Có tất cả số chai dầu là:

        $36:0,75=48$ (chai)

                       Đáp số: $48$ chai

  Bài 6:

  a) Chiều dài của thửa ruộng là:

           $60:\frac{2}{3}=90$ (m)

  Diện tích thửa ruộng là:

           $60\times90=5400$ ($m^{2}$)

  b) Trên thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc là:

            $5400:100\times60=3240$ (kg) $=32,4$ tạ

                                            Đáp số: a) $5400$ $m^{2}$,

                                                          b) $32,4$ tạ

  Bài 7:

  a) Chiều rộng của thửa ruộng là:

           $80\times\frac{3}{4}=60$ (m)

  Diện tích thửa ruộng là:

            $60\times80=4800$ ($m^{2}$)

  b) Trên thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc là:

            $4800:100\times85=4080$ (kg) $=40,8$ tạ

                                            Đáp số: a) $4800$ $m^{2}$,

                                                          b) $40,8$ tạ

  Bài 8:

  a)Chiều rộng của thửa ruộng là:

           $60:2=30$ (m)

  Diện tích thửa ruộng là:

            $60\times30=1800$ ($m^{2}$ )

  b) Trên thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc là:

            $1800:100\times50=900$ (kg) $=9$ tạ

                                            Đáp số: a) $1800$ $m^{2}$,

                                                          b) $9$ tạ

  Bài 9:

  Nửa chu vi mảnh vườn là:

      $80:2=40$ (m)

  Theo bài ra ta có sơ đồ:

  Chiều rộng: |—|—|—|

  Chiều dài:    |—|—|—|—|—|

  Tổng số phần bằng nhau là:

       $3+5=8$ (phần)
  Giá trị một phần là:

       $40:8=5$ (m)

  Chiều rộng của mảnh vườn là:

        $5\times3=15$ (m)

  Chiều dài của mảnh vườn là:

         $5\times5=25$ (m)

  Diện tích mảnh vườn là:

         $25\times15=375$($m^{2}$)

  b) Diện tích ao cá là:

          $375\times\frac{2}{5}=150$ ($m^{2}$)

                                             Đáp số: a) $375$ $m^{2}$,

                                                           b) $150$ $m^{2}$

  Bài 10:

  Chiều rộng của mảnh đất là:

           $25\times\frac{2}{5}=10$ (m)

  Diện tích mảnh đất là:

            $25\times10=250$ ($m^{2}$ )

  Diện tích trồng hoa là:

            $250:100\times64,8=162$ ($m^{2}$)

                                            Đáp số: $162$ $m^{2}$ 

  Bài 11:

  Chiều rộng của đám đất là:

           $18\times\frac{4}{6}=12$ (m)

  Diện tích đám đất là:

            $18\times12=216$ ($m^{2}$ )

  Diện tích đất làm nhà là:

            $216:100\times32,5=70,2$ ($m^{2}$)

                                            Đáp số: $70,2$ $m^{2}$

  Bài 12:

  Chiều rộng của đám đất là:

           $24\times\frac{2}{3}=16$ (m)

  Diện tích đám đất là:

            $24\times16=384$ ($m^{2}$)

  Diện tích đất làm nhà là:

            $384:100\times70=268,8$ ($m^{2}$)

                                          Đáp số: $268,8$ $m^{2}$

   Bài 13:

  Theo bài ra ta có sơ đồ sau:

  Chiều rộng: |—|—|

  Chiều dài:    |—|—|—|—|—|

  Tổng số phần bằng nhau là:

       $2+5=7$ (phần)

  Chiều rộng là:

       $70:7\times2=20$ (m)

  Chiều dài mảnh đất là:

        $70-20=50$ (m)

  Diện tích mảnh đất là:

         $20\times50=1000$ ($m^{2}$)

  Diện tích đất trồng hoa là:

         $1000:100\times66,5=665$ ($m^{2}$)

                                            Đáp số: $665$ $m^{2}$

  Bài 14:
  Chiều rộng khu đất là:

       $150:100\times35=52,5$ (m)

  Diện tích khu đất là:

        $150\times52,5=7875$ ($m^{2}$)

  Trên cả khu đất đó người ta thu được số tấn rau là:

         $7875:100\times80=6300$ (kg) $=6,3$ tấn

                                         Đáp số: $6,3$ tấn

  Bài 15:

  Ta có sơ đồ:

  Chiều rộng: |—|—|—|

  Chiều dài:    |—|—|—|—|

  Một phần có giá trị là:

        $18:4=4,5$ (m)

  Chiều rộng căn phòng là:

       $4,5\times3=13,5 $ (m)

  Diện tích căn phòng là:

        $18\times13,5=243$ ($m^{2}$)

  Số tiền mua gỗ là:

        $243:2\times500 000=60750000$ (đồng)

                                           Đáp số: $60750000$ đồng

  Bài 16:

  Trước khi bán cửa hàng đó có số tấn gạo là:

        $420:10,5\times100=4 000$ (kg) $=4$ tấn

                                          Đáp số: $4$ tấn

  Bài 17:
  Cả đàn gà, vịt có số con là:

       $35:25\times100=140$ (con) 

                                    Đáp số: $140$ con

  Bài 18:
  Cửa hàng có số gạo tẻ là:

         $50:100\times35=17,5$ (tạ)

                                     Đáp số: $17,5$ tạ

  0
  2020-11-15T12:01:48+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cách tính vải may quần áo các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )