bài 3 tìm số tự nhiên x biết [ x-6]2=9 5 x-1=25 hai ngũ 2 x+3=32 3 ngũ 2 x-1 =243

Question

bài 3 tìm số tự nhiên x biết
[ x-6]2=9
5 x-1=25
hai ngũ 2 x+3=32
3 ngũ 2 x-1 =243

in progress 0
Farah 1 year 2020-10-19T02:42:01+00:00 2 Answers 97 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T02:43:01+00:00

  [ x-6]2=9 => [ x-6] = `9/2` => x-6 = `9/2` hoặc `-9/2` => x = `21/2` hoặc `3/2`

  5 x-1=25 => 5x = 26 => x = `26/5`

  `2^(2x+3)`=32 => `2^(2x+3)`=`2^5` => 2x+3 = 5 => 2x = 2 => x = 1

  `3^(2 x-1)` =243 => `3^(2 x-1)` = `3^5` => 2 x-1 = 5 => 2x = 6 => x = 3

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

  0
  2020-10-19T02:43:06+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  [ x-6]2=9

    x-6  =9÷2

    x-6  =9/2

    x      =9/2+6

    x       =21/2

  5 x-1=25

  5 x    =25+1

  5 x    =26

     x    =26÷5

     x    =26/5

  Chúc bạn học tốt nhé!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )