Bài 2 Viết tập hợp các chữ số của các chữ số: a,97542 b,29635 c,60000

Question

Bài 2 Viết tập hợp các chữ số của các chữ số:
a,97542
b,29635
c,60000

in progress 0
9 months 2020-11-02T12:35:51+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T12:37:34+00:00

  Đáp án:

   a, `A = {9 , 7 , 5 , 4 , 2}`

  b, `A = {2 , 9 , 6 , 3 , 5}`

  c, `A = {6,0}`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-02T12:37:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `A={9;7;5;4;2}`

  b) `B={2;9;6;3;5}`

  c) `C={6;0}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )