Bài 2 Viết các kết quả sau dưới dạng một lũy thừa : a,$3^{5}$ .$3^{3}$ b,$3^{5}$ . $3^{3}$ c, $a^{2}$ : $a^{8}$ d,$7^{5}$ : 343

Question

Bài 2 Viết các kết quả sau dưới dạng một lũy thừa :
a,$3^{5}$ .$3^{3}$
b,$3^{5}$ . $3^{3}$
c, $a^{2}$ : $a^{8}$
d,$7^{5}$ : 343

in progress 0
Calantha 2 years 2020-10-18T09:56:28+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T09:58:00+00:00

  a) $3^{5}$ . $3^{3}$ = $3^{5+3}$ = $3^{8}$ 

  b) $3^{5}$ . $3^{3}$ = $3^{5+3}$ = $3^{8}$ 

  c) $a^{2}$ : $a^{8}$ = $a^{2-8}$ = $a^{-6}$ 

  d) $7^{5}$ : 343 = $7^{5}$ : 7³ = $7^{5-3}$ = 7²

  Chúc học tốt!!!

  0
  2020-10-18T09:58:19+00:00

  a, $3^5.3^3=3^{5+3}=3^8$
  b, $3^5.3^3=3^{5+3}=3^8$
  c, $a^2:a^8=a^{2-8}=a^{-6}$
  d, $7^5:343=7^5:7^3=7^{5-3}=7^2$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )