Bài 12: Tìm các số tự nhiên a và b biết rằng a/b=49/56 và ƯCLN (a,b) = 12. Bài 13: Tìm các số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho: a/b=5/14; b/c=21/2

Question

Bài 12: Tìm các số tự nhiên a và b biết rằng a/b=49/56 và ƯCLN (a,b) = 12.
Bài 13: Tìm các số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho:
a/b=5/14; b/c=21/28 ;c/d=6/11.

in progress 0
9 months 2021-04-20T13:03:20+00:00 1 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T13:04:50+00:00

  Đáp án:

    a/b = 49/56 mà ƯCLN (a,b) = 12

  Ta lấy : a/b = 49/56 : 12 = 49/56 × 1/12 = 49 × 1/56 × 12 = 7/96.

  Suy ra : a = 7 ; b = 96

  Vậy các số tự nhiên a và b là : 7 và 96 ( a = 7 và b =96. )

  Giải thích các bước giải:

   

  bai-12-tim-cac-so-tu-nhien-a-va-b-biet-rang-a-b-49-56-va-ucln-a-b-12-bai-13-tim-cac-so-tu-nhien

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )