bài 1 ; Viết tổng thành tích hoặc tích thành tổng 1, 4x^2 +4xy+y^2 = 2, ( 3x – 3y )^2 = 3, 6x^2 – 25 = 4, ( 2x +2y )^3 = 5, (3x – 1)^3 = 6, 27x^3 -8

Question

bài 1 ; Viết tổng thành tích hoặc tích thành tổng
1, 4x^2 +4xy+y^2 =
2, ( 3x – 3y )^2 =
3, 6x^2 – 25 =
4, ( 2x +2y )^3 =
5, (3x – 1)^3 =
6, 27x^3 -8 =
7, ( 2x + y ) (4x^2 -2xy + y^2 ) =
MN LÀM CHI TIẾT MỘT CHÚT CHO EM DỄ HIỂU Ạ
VOTE 5 *

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-11-27T04:32:06+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T04:33:12+00:00

  Đáp án:

  1. `4x^2 + 4xy + y^2`

  `= (2x)^2 + 2.2x.y + y^2`

  `= (2x + y)^2`

  2. `(3x – 3y)^2`

  ` = (3x)^2 – 2.3x.3y + (3y)^2`

  `= 9x^2 – 18xy + 9y^2`

  `= 9x^2 + (-18xy) + 9y^2`

  3. `9x^2 – 25`

  `= (3x)^2 – 5^2`

  `= (3x – 5)(3x + 5)`

  4. `(2x + 2y)^3`

  `= (2x)^3 + 3.(2x)^2 . 2y + 3.2x.(2y)^2 + (2y)^3`

  `= 8x^3 + 24x^2y + 24xy^2 + 8y^3`

  5. `(3x – 1)^3`

  ` = (3x)^3 – 3.(3x)^2 . 1 + 3.3x.1^2 –  1^3`

  `= 27x^3 – 27x^2 + 9x –  1`

  `= 27x^3 + (-27x^2) + 9x + (-1)`

  6. `27x^3 – 8`

  `= (3x)^3 – 2^3`

  `= (3x – 2)(9x^2 + 6x + 4)`

  7. `(2x + y)(4x^2 – 2xy + y^2)`

  `= (2x)^3 + y^3`

  `= 8x^3 + y^3`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-27T04:33:24+00:00

  1) 4x²+4xy+y²

  = (2x)²+2.2x.y+y²

  = (2x+y)²

  2) (3x-3y)²

  = (3x)²-2.3x.3y+(3y)²

  = 9x²-18xy+9y²

  3) 6x²-25 sửa lại đề 9x²-25

  = (3x)²-5²

  = (3x-5)(3x+5)

  4) (2x+2y)³

  = (2x)³+3.(2x)².2y+3.2x.(2y)²+(2y)³

  = 8x³+3.4x².2y+3.2x.4y²+8y³

  = 8x³+24x²y+24xy²+8y³

  5) (3x-1)³

  = (3x)³-3.(3x)².1+3.3x.1²-1³

  = 27x³-3.9x².1+3.3x.1-1

  = 27x³-27x²+9x-1

  6) 27x³-8

  = (3x)³-2³

  = (3x-2)[(3x)²+3x.2+2²]

  = (3x-2)(9x²+6x+4)

  7) (2x+y)(4x²-2xy+y²)

  = (2x+y)[(2x)²-2x.y+y²]

  = (2x)³+y³

  = 8x³+y³

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  # cho mik ctlhnn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )