Bài 1 Tính : a, (9/16-5/8+3/4):11/12 b,-5/6.7/13+19/73:6/-5+2/5 c, (-2/3)².-7/15+-4/9.8/15-5/9 Bài 2 Tìm x : a, 1/2-5/6:x=2/3 b, 1/2.x – 1/4=-1/2 c, 1

Question

Bài 1 Tính :
a, (9/16-5/8+3/4):11/12
b,-5/6.7/13+19/73:6/-5+2/5
c, (-2/3)².-7/15+-4/9.8/15-5/9
Bài 2 Tìm x :
a, 1/2-5/6:x=2/3
b, 1/2.x – 1/4=-1/2
c, 1/3.x+2/5 (x+1)=0
d, 3/35+3/63+3/99+……+3/x(x+2)=24/35

in progress 0
Thu Cúc 9 months 2021-05-07T08:33:38+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-07T08:35:04+00:00

    Đáp án + Giải thích các bước giải:

    Bài 1: Tính:

    a) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )