bài 1: tìm x ∈ Q biết a) /2,5 x + 1 / – 3,2 = -1,7 b) 2 . / 5x + 1/3 / -1 /3 =-1/3 c) / 3x +2 / + 4,3 = -2,6 d) /1,5 x -2/ -3,4 =1,4 b

Question

bài 1: tìm x ∈ Q biết
a) /2,5 x + 1 / – 3,2 = -1,7
b) 2 . / 5x + 1/3 / -1 /3 =-1/3
c) / 3x +2 / + 4,3 = -2,6
d) /1,5 x -2/ -3,4 =1,4
bài 2 tìm x,y ∈ Q biết
a) / 2 x + 1/2 / = / 3x – 1/4
b) / 5 x + 1 / – / 3x + 2 / = 0
c ) / 2,5 x -3 / + / y -4 / = 0
d) / x + 1/2 / + / 2 y – 1 / ≤ 0

0
Hưng Gia 2 years 2020-11-14T03:21:57+00:00 0 Answers 27 views 0

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )