bài 1:tìm nghiệm tự nhiên x sao cho 2x+3^x=5^x bài 2:giải phương trình (x^2+4x+21)^2=(x+3)^4

Question

bài 1:tìm nghiệm tự nhiên x sao cho 2x+3^x=5^x
bài 2:giải phương trình (x^2+4x+21)^2=(x+3)^4

0
King 1 year 2020-11-22T08:44:29+00:00 0 Answers 27 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )