Bài 1 tìm xen a (2x-1(x-1)=0 b,(3x-1)(x-4)=0 Bài 2 so sánh A=234.234 B=233.235 giúp mình với nhé

Question

Bài 1 tìm xen
a (2x-1(x-1)=0
b,(3x-1)(x-4)=0
Bài 2 so sánh
A=234.234
B=233.235 giúp mình với nhé

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-10-31T00:40:03+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T00:41:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  bai-1-tim-en-a-2-1-1-0-b-3-1-4-0-bai-2-so-sanh-a-234-234-b-233-235-giup-minh-voi-nhe

  0
  2020-10-31T00:41:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1
  a)
  `(2x-1)(x-1)=0`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}2x-1=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}2x=0+1\\x=0+1\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}2x=1\\x=1\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=1:2\\x=1\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{2}\\x=1\end{array} \right.\) 

  `Vì x∈N`

  `=>x∈{1}`
  b)
  `(3x-1)(x-4)=0`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}3x-1=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}3x=0+1\\x=0+4\end{array} \right.\)
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}3x=1\\x=4\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=1:3\\x=4\end{array} \right.\)
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{3}\\x=4\end{array} \right.\) 

  `Vì x∈N`
  `=>x∈{4}`
  Bài 2 So sánh
  `A=234.234`
  `A=54756`
  `B=233.235`
  `B=54755`
  ` Vì ` `54756>54755`
  `=>A>B`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )