Bài 1 : Tìm các hệ số a và b của đa thức `\text{f (x) = ax + b biết f (1) = 3 ; f (0) = 1}`

Question

Bài 1 : Tìm các hệ số a và b của đa thức
`\text{f (x) = ax + b biết f (1) = 3 ; f (0) = 1}`

in progress 0
Tryphena 2 months 2021-05-12T05:45:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-12T05:47:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  bai-1-tim-cac-he-so-a-va-b-cua-da-thuc-tet-f-a-b-biet-f-1-3-f-0-1

  0
  2021-05-12T05:47:15+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `f (x) = ax + b`

  Ta có : `f (0) = 1`

  `⇔` \(\left\{ \begin{array}{l}x=0\\a.0+b=1\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left\{ \begin{array}{l}x=0\\b=1\end{array} \right.\)

  Ta có : `f (1) = 3`

  `⇔` \(\left\{ \begin{array}{l}x=1\\a . 1 + 1=3\end{array} \right.\)

  `⇔ a = 2`

  Vậy \(\left\{ \begin{array}{l}a=2\\b=1\end{array} \right.\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )