Bài 1:Tìm x: a) (17x – 25) : 8 + 65 = 9 ² b)2010 mũ 5 (x -60)=2010 mũ 6 c)720 :[41-(2x-5)=2 ³,5 d)80-(4.5 ² -3,2 ³)=2 mũ 10 -(x-5) e)5(12-x)-20=30 g)

Question

Bài 1:Tìm x:
a) (17x – 25) : 8 + 65 = 9 ²
b)2010 mũ 5 (x -60)=2010 mũ 6
c)720 :[41-(2x-5)=2 ³,5
d)80-(4.5 ² -3,2 ³)=2 mũ 10 -(x-5)
e)5(12-x)-20=30
g) (50 -6x).18=2 ³ .3 ² .5

in progress 0
Nem 2 years 2020-10-18T12:19:51+00:00 1 Answers 103 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T12:21:11+00:00

  `Answer :`

  `a) (17x – 25) : 8 + 65 = 9^2`

  `=> (17x – 25) : 8 + 65 = 81`

  `=> (17x – 25) : 8 = 16`

  `=> 17x – 25 = 128`

  `=> 17x = 153`

  `=> x = 9`

  Vậy `x=9`

  `b)2010^5.(x -60)=2010^6`

  `=> x-60 = 2010^6 : 2010^5`

  `=> x-60 = 2010`

  `=> x = 2070`

  Vậy `x= 2070`

  `c)720 :[41-(2x-5)]=2^(3).5`

  `=> 720 :[41-(2x-5)]= 40`

  `=> 41-(2x-5) = 18`

  `=> 2x-5 = 23`

  `=> 2x = 28`

  `=> x =14`

  Vậy `x=14`

  `d)80-(4.5 ² -3.2 ³)=2^10 -(x-5)`

  `=> 80-(4.25 – 3.8) = 1024 – (x-5)`

  `=> 80 – 76 = 1024 – (x-5)`

  `=> 4 = 1024 – (x-5)`

  `=> x-5 = 1020`

  `=> x = 1025`

  Vậy `x=1025`

  `e)5(12-x)-20=30`

  `=> 5(12-x) = 10`

  `=> 12-x = 2`

  `=> x =10`

  Vậy `x=10`

  `g) (50 -6x).18=2 ³ .3 ² .5`

  `=>(50 -6x).18=8.9.5`

  `=> (50 -6x).18 = 360`

  `=> 50-6x = 20`

  `=> 6x = 30`

  `=> x = 5`

  Vậy `x=5`

  `~Go od luck !~`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )