Bài 1:tìm x |3/2x +1/9|+|1/5.y-1/2|> HOẶC BẰNG 0 help me

Question

Bài 1:tìm x
|3/2x +1/9|+|1/5.y-1/2|> HOẶC BẰNG 0
help me

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-26T16:39:45+00:00 1 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T16:40:53+00:00

  Đáp án:  Sửa đề cho bạn là bé hơn hoặc bằng `0`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: `|3/2 . x + 1/9| ≥ 0`    `∀x`

            `|1/5 . y – 1/2| ≥ 0`     `∀y`

  `⇒ |3/2 . x + 1/9| +|1/5 . y – 1/2| ≥ 0` 

  Mà theo bài ra, `|3/2 . x + 1/9| +|1/5 . y – 1/2| ≤ 0` 

  nên suy ra: `|3/2 . x + 1/9| + |1/5 . y – 1/2| = 0` 

  `⇒ |3/2 . x + 1/9| = 0` và `|1/5 . y – 1/2| = 0`

  `⇒ 3/2 . x + 1/9 = 0` và `1/5 . y – 1/2 = 0`

  `⇒ 3/2 . x = -1/9` và `1/5 . y = 1/2`

  `⇒ x = -1/9 : 3/2 = -1/9 . 2/3 = -2/27` và `y = 1/2 : 1/5 = 1/2 . 5 = 5/2`

  Vậy `x = -2/27` và `y = 5/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )