Bài 1.số thứ nhất bằng 8/5 số thứ 2.tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 84 Bài 2 2 thùng dầu có 168 lit dầu.tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất

Question

Bài 1.số thứ nhất bằng 8/5 số thứ 2.tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 84
Bài 2
2 thùng dầu có 168 lit dầu.tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ 2 là 14 lit.
Bài 3
Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 250

in progress 0
Nho 8 tháng 2020-10-30T05:36:20+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: Bài 1 : Số thứ nhất : 224 ;  Số thứ hai : 140

  Bài 2 : Thùng thứ nhất : 91 L dầu ; Thùng thứ hai : 77 L dầu

  Giải thích các bước giải:

  Bài 3 : Số chẵn lớn : 126 ; Số chẵn bé : 124

   Giải thích các bước giải:

  Coi số thứ nhất là 8 phần bằng nhau, số thứ 2 là 5 phần như thế, thì :

   Hiệu số phần bằng nhau là :

               8 – 5 = 3 (phần)

   Số thứ nhất là :
            84 : 3 x 8 = 224

  Số thứ hai là :

            224 – 84 = 140

  Bài 2 : 

  Thùng dầu thứ nhất chứa số lít dầu là : 

                (168 + 14) : 2 = 91 (L dầu)

  Thùng dầu thứ hai chứa số lít dầu là : 

                168 – 91 = 77 (L dầu) 

  Bài 3 :

   Hai số chẵn liên tiếp có khoảng cách (hiệu) là 2 đơn vị nên :

   Số chẵn lớn là :       (250 + 2) : 2 = 126

   Số chẵn bé là :         250 – 126 =  124 

   

   

 2. 1:

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `8-5=3` ( phần )

  Số thứ nhất là: 

  `84:3.8=224`

  Số thức hai là:

  `84:3.5=140`

  Đáp số:…..

  2.

  Số dầu của thùng thứ nhất là:

  `(168+14):2=91 (l)`

  Số dầu của thùng thứ hai là:

  `(168-14):2=77 (l)`

  3. 

  GỌi 2 số chẵn liên tiếp là `a; a+2`

  Ta có: `a+a+2=250`

  `=> 2a+2=250`

  `=> 2a=250-2=248`

  `=> a=248:2=124`

  Vậy 2 số chẵn đó là: `124; 126`

  #Kẹo

   

Leave an answer