Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau A=IxI+X B=IxI:x C=4.(x-3)-3.Ix+3I Bài 2: a, Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A=1,7+I3,4-xI B=Ix+2,8I-3,5 C=2.I3x-1

Question

Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau
A=IxI+X
B=IxI:x
C=4.(x-3)-3.Ix+3I
Bài 2:
a, Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
A=1,7+I3,4-xI
B=Ix+2,8I-3,5
C=2.I3x-1I-4
b, Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức:
D=0,5-Ix-3,5I
E=-I1,4-xI-2
F=1/Ix-2I+3
Bài 3: Tìm x,y thỏa mãn:
a,Ix-1I+Iy+9/25I=0
b,I3-2xI+Ix-yI=0

0
Philomena 1 year 2020-11-28T21:09:42+00:00 0 Answers 28 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )