Bài 1 rút gọn a) (2√3 + √5). √3 – √60 b) (5√2 + 2√5) √5 – √250 C) (√128 – √12 – √7 + 2√21 d) (199 – √18 – √11 ) .√11 + 3√22 Bài 2 chứng minh đẳng

Question

Bài 1 rút gọn
a) (2√3 + √5). √3 – √60
b) (5√2 + 2√5) √5 – √250
C) (√128 – √12 – √7 + 2√21
d) (199 – √18 – √11 ) .√11 + 3√22
Bài 2 chứng minh đẳng thức
( x >= 0 , x =/ 0 )
a) x√x = x + √x + 1
√x -1
b) ( a√a – 1 + √a ) (1 – √a )² = 1
√a – 1. 1-a
( a>= 0 , a =/ 1 )
Em cần gấp ạ

0
Sapo 1 year 2020-10-31T09:23:02+00:00 0 Answers 38 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )