bài 1 :một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 120 kg .Sau khi người đó bán đi 25 kg mỗi loại thì số gạo nếp còn lại bằng 2/5 số gạo tẻ còn lạ

Question

bài 1 :một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 120 kg .Sau khi người đó bán đi 25 kg mỗi loại thì số gạo nếp còn lại bằng 2/5 số gạo tẻ còn lại.Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu kg mỗi loại ?
bài 2 :một đơn vị bộ đội có 120 người đã chuẩn bị gạo đủ ăn trong 50 ngày nhưng sau 20 ngày đơn vị được bổ sung thêm 30 người .Hỏi như vậy số gạo đó ăn hết trong bao nhiêu ngày?

in progress 0
Nho 1 year 2020-11-04T10:28:30+00:00 2 Answers 172 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T10:29:51+00:00

  Đáp án:

   1.83,5 kg

  2.

  Giải thích các bước giải:

  1.

  gạo nếp là 2 phần
  gạo tẻ là 5 phần

  Hiệu số phần bằng nhau là:

       7−3=4 (phần)

  Giá trị 1 phần là:

       25:4=6,25 (kg)

  Số gạo nếp sau khi bán là:

        6,25×3=18,75 (kg)

  Số gạo nếp ban đầu là:

        18,75+10,5=29,25 (kg)

  Số gạo tẻ ban đầu là:

         29,25+25=54,25 (kg)

  Lúc đầu người đó có tất cả số gạo là:

         29,25+54,25=83,5 (kg)

                Đáp số: 83,5 kg

  2.

  Số ngày còn lại để ăn hết số gạo là:

  Số người sau khi được bổ sung là:

  Số gạo đó được ăn hết trong số ngày là:

                   

  Đáp số: 

  0
  2020-11-04T10:30:02+00:00

  `1.`

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `5 – 2 = 3` (phần)

  Số gạo nếp lúc sau là:

  `120 : 3 × 2 = 80 (kg)`

  Số gạo nếp lúc đầu là:

  `80 + 25 = 105 (kg)`

  Số gạo tẻ lúc đầu là:

  `105 + 120 = 330 (kg)`

  `ĐS: ….`

   `2`.

  Số ngày còn lại để ăn là:

  `50 – 20 = 30` (ngày)

  Số người lúc sau là:

  `120 + 30 = 150` (người)

  Nếu chỉ có `1` người thì ăn trong số ngày là:

  `30 × 120 = 3600` (ngày)

  Thời gian để `150` ăn hết số gạo là:

  `3600 : 150 = 24` (ngày)

  `ĐS: …`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )