Bài 1 : Cho góc xOy’ kẻ tia Az vuông góc với Ox ( tia Az nằm trong góc xOy ) a, Vì sao tia Oy // Az ? b, Gọi Om là tia phân giác của góc xOy , An là

Question

Bài 1 : Cho góc xOy’ kẻ tia Az vuông góc với Ox ( tia Az nằm trong góc xOy )
a, Vì sao tia Oy // Az ?
b, Gọi Om là tia phân giác của góc xOy , An là tia phân giác của góc xAz . Chứng minh Om // Az

0
Amity 1 year 2020-11-07T23:58:59+00:00 0 Answers 25 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )