Bài 1: Cho ΔABC vg tại A (AB < AC), đường cao AH, AD là tia phân giác. Qua D kẻ DI ⊥ AB cách AH tại K, M là giao điểm của BK, AD. Chứng minh S ΔAMI =

Question

Bài 1: Cho ΔABC vg tại A (AB < AC), đường cao AH, AD là tia phân giác. Qua D kẻ DI ⊥ AB cách AH tại K, M là giao điểm của BK, AD. Chứng minh S ΔAMI = S tứ giác DBIM Bài 2: Cho ΔABC nhọn đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu AB, AC a) Cm AD.AB=AE.AC b) Cm tan góc ACB/2 = HE/HC + EC c) Cm S ΔADE/S ΔABC = sin ² B. sin ² d) ADHE là hình gì? Nếu AH ² = HB.HC

0
Euphemia 1 year 2020-11-28T12:09:30+00:00 0 Answers 9 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )