Bài 1: Cho AB // CD, BED = 70độ, EDC= 40 độ. Tính ABE=? Bài 2: Cho BED= 70 độ, EDC= 40 độ, ABE= 30 độ. Chứng minh AB// CD KO CẦN HÌNH ẢNH CŨNG ĐC NH

Question

Bài 1:
Cho AB // CD, BED = 70độ, EDC= 40 độ.
Tính ABE=?
Bài 2:
Cho BED= 70 độ, EDC= 40 độ, ABE= 30 độ.
Chứng minh AB// CD
KO CẦN HÌNH ẢNH CŨNG ĐC NHA!!! :333

0
Acacia 1 year 2020-10-23T10:08:43+00:00 0 Answers 46 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )