Bài 1: Cho A = 2.4.6.8.10.12 + 40 Hỏi A có chia hết cho 5, 6, 8 ko? Bài 2: Cho B = 23 + 19 – 15. Chứng minh B chia hết cho 11 và 110. Bài 3: Cho C

Question

Bài 1: Cho A = 2.4.6.8.10.12 + 40
Hỏi A có chia hết cho 5, 6, 8 ko?
Bài 2: Cho B = 23 + 19 – 15.
Chứng minh B chia hết cho 11 và 110.
Bài 3: Cho C = 1 + 3 + 3 ^2 + 3^3 + 3 ^ 11
Chứng minh C chia hết cho 13, 40
* 3^2 là 3 mũ 2 nhé!

in progress 0
Farah 8 tháng 2020-10-17T23:56:08+00:00 1 Answers 81 views 0

Answers ( )

 1. bài 1

  A không chia hết cho 6, A chia hết cho 8 và A chia hết cho 5 vì:

  2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 chia hết cho 6 nhưng 40 không chia hết cho 6.

  2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 chia hết cho 8 và 40 chia hết cho 8.

  2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 chia hết cho 5 và 40 chia hết cho 5.

  bài 3

  Ta có: A=1+3+32+…+311A=1+3+32+…+311        

               =(1+3+32)+(33+34+35)+(36+37+38)+(39+310+311)

               =(1+3+32)+33(1+3+32)+36(1+3+32)+39(1+3+32)

               =13+33.13+36.13+39.13    

               =13(1+33+36+39)⋮13

  ⇒A⋮13

  Ta lại có: A=1+3+32+…+311A=1+3+32+…+311         

                   =(1+3+32+33)+(34+35+36+37)+(38+39+310+311)

                   =(1+3+32+33)+(34+35+36+37)+(38+39+310+311)        

                   =(1+3+32+33)+34(1+3+32+33)+38(1+3+32+33)    

                   =40+34.40+38.40

                   =40(1+34+38)⋮40

  ⇒A⋮40  

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )