Bài 1: A/sin^2(2x)=1/2 B/cot^2(x/2)=1/3 C/tan(π/12+12x)=-căn3

Question

Bài 1:
A/sin^2(2x)=1/2
B/cot^2(x/2)=1/3
C/tan(π/12+12x)=-căn3

in progress 0
Cherry 9 months 2020-10-31T22:15:42+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T22:16:45+00:00

  Đáp án:

  a. \(\left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{{12}} + k\pi \\
  x = \dfrac{{5\pi }}{{12}} + k\pi \\
  x =  – \dfrac{\pi }{{12}} + k\pi \\
  x = \dfrac{{7\pi }}{{12}} + k\pi 
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.{\sin ^2}\left( {2x} \right) = \dfrac{1}{2}\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \sin 2x = \dfrac{1}{2}\\
  \sin 2x =  – \dfrac{1}{2}
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  2x = \dfrac{\pi }{6} + k2\pi \\
  2x = \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi \\
  2x =  – \dfrac{\pi }{6} + k2\pi \\
  2x = \dfrac{{7\pi }}{6} + k2\pi 
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{{12}} + k\pi \\
  x = \dfrac{{5\pi }}{{12}} + k\pi \\
  x =  – \dfrac{\pi }{{12}} + k\pi \\
  x = \dfrac{{7\pi }}{{12}} + k\pi 
  \end{array} \right.\left( {k \in Z} \right)\\
  b.DK:\sin \left( {\dfrac{x}{2}} \right) \ne 0\\
  {\cot ^2}\left( {\dfrac{x}{2}} \right) = \dfrac{1}{3}\\
   \to {\tan ^2}\dfrac{x}{2} = 3\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \tan \dfrac{x}{2} = \sqrt 3 \\
  \tan \dfrac{x}{2} =  – \sqrt 3 
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \dfrac{x}{2} = \dfrac{\pi }{3} + k\pi \\
  \dfrac{x}{2} =  – \dfrac{\pi }{3} + k\pi 
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi \\
  x =  – \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi 
  \end{array} \right.\left( {k \in Z} \right)\\
  c.DK:\cos \left( {\dfrac{\pi }{{12}} + 12x} \right) \ne 0\\
  \tan \left( {\dfrac{\pi }{{12}} + 12x} \right) =  – \sqrt 3 \\
   \to \dfrac{\pi }{{12}} + 12x =  – \dfrac{\pi }{3} + k\pi \\
   \to 12x =  – \dfrac{{5\pi }}{{12}} + k\pi \\
   \to x =  – 5\pi  + k12\pi \left( {k \in Z} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )