Ba lớp 6A, 6B, 6C có 123 học sinh. Học sinh lớp 6A bằng ½ số học sinh ở hai lớp 6B và 6C. Lớp 6B ít hơn 6C hai học sinh. Tính số học sinh của mỗi

Question

Ba lớp 6A, 6B, 6C có 123 học sinh. Học sinh lớp 6A bằng ½ số học sinh ở hai lớp 6B và 6C. Lớp 6B ít hơn 6C hai học sinh. Tính số học sinh của mỗi lớp ?

in progress 0
Euphemia 9 months 2021-05-14T00:37:14+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T00:38:31+00:00

  Tham khảo

   Gọi số học sinh mỗi lớp là `a,b,c`(em)`(a,b,c>0)`

  Theo bài ra ta có:`a+b+c=123`

  Mà `a=\frac{1}{2}(b+c)`

        `c-b=2`

  Thay `a+b+c=123`

  `⇒\frac{1}{2}(b+c)+(b+c)=123`

  `⇒\frac{3}{2}(b+c)=123`

  `⇒b+c=82`

  `⇒a=123-82=41`(em)

  `⇒b=\frac{82-2}{2}=40`(em)

  `⇒c=40+2=42`(em)

  Vậy `7A` có `41` em

         `7B` có `40` em

         `7C` có `42` em

  `\text{©CBT}`

  1
  2021-05-14T00:38:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh lớp 6A =1/2 số học sinh lớp (6B+6C)

  Xem số học sinh lớp 6A là 1 phần thì tổng số học sinh lớp 6B và 6C là 2 phần

  Tổng số phần bằng nhau là: 1+2=3 (phần)

  Số học sinh lớp 6A là: 123 : 3 = 41 (học sinh)

  Tổng số học sinh lớp học 6C và 6B là: 41 . 2 = 82 (học sinh)

  Số học sinh lớp 6B là: (82 – 2) : 2 = 40 (học sinh)

  Số học sinh lớp 6C là: (82+2) : 2 = 42(học sinh)

  Đáp số: Lớp 6A : 41 học sinh; Lớp 6B: 40 học sinh; Lớp 6C: 42 học sinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )