B2 Tinh a 2010°t 15?:156-1 B23. 19 -2′,14 +2019 4223-110+8) : 32 D. 4 20 :(4 15.7+4 15.9) 2019

Question

B2 Tinh
a 2010°t 15?:156-1
B23. 19 -2′,14 +2019
4223-110+8) : 32
D. 4 20 :(4 15.7+4 15.9)
2019

b2-tinh-a-2010-t-15-156-1-b23-19-2-14-2019-4223-110-8-32-d-4-20-4-15-7-4-15-9-2019

in progress 0
Philomena 8 tháng 2020-10-16T01:53:21+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

 1. `a)2020^0+15^7÷15^6-1^2019`

  `=1+15-1`

  `=15`

  `b)2^3×19-2^3×14+1^2018`

  `=2^3×(19-14)+1`

  `=8×5+1`

  `=40+1`

  `=41`

  `c)2^2×3-(1^10+8)÷3^2`

  `=4×3-(1+8)÷9`

  `=12-9÷9`

  `=12-1`

  `=11`

  `d)4^20÷(4^15×7+4^15×9)`

  `=4^20÷[4^15×(7+9)]`

  `=4^20÷[4^15×16]`

  `=4^20÷[4^15×4^2]`

  `=4^20÷4^17`

  `=4^3`

  `=64`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

 2. Đây

   

  b2-tinh-a-2010-t-15-156-1-b23-19-2-14-2019-4223-110-8-32-d-4-20-4-15-7-4-15-9-2019

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )