An đọc một quyển truyện dày 104 trang.Biết 5 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang?Còn bao nhiêu trang c

Question

An đọc một quyển truyện dày 104 trang.Biết 5 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang?Còn bao nhiêu trang chưa đọc?

in progress 0
Cherry 8 months 2021-05-07T09:36:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T09:37:34+00:00

  Tổng số phần bằng nhau là :

  `5 +3 = 8 ( \text{ phần bằng nhau } )`

  An đã đọc được số trang là :

  `104 : 8 × 5 = 65 ( \text{ trang } )`

  Số trang An chưa đọc là :

  `104 – 65 = 39 ( \text{ trang } ) `

  Đáp số : ` \text{ 65 trang và 39 trang }  `

   

  0
  2021-05-07T09:38:06+00:00

  Đáp án:

  chưa đọc : `39` trang

  đã đọc : `65` trang

  Giải thích các bước giải:

  `5` lần số trang đã đọc bằng `3` lần số trang chưa đọc :

  `=>` ta có phân số để biểu thị là : `5/3`

  ta có sơ đồ sau :

  đã đọc     : /—/—/—/—/—/

  chưa đọc : /—/—/—/

  tổng số phần bằng nhau là :

     `5+3=8` ( phần )

  an đã đọc số trang là :

     `104÷8×5=65` ( trang )

  an chưa đọc số trang là :

     `104-65=39` ( trang )

           `Đs:` chưa đọc : `39` trang

                   đã đọc : `65` trang

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )