ai nhanh tui cho hay nhất

Question

ai nhanh tui cho hay nhất
ai-nhanh-tui-cho-hay-nhat

in progress 0
Thu Thủy 3 months 2021-05-12T22:56:23+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-12T22:58:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A = 1/1.2+1/2.3/1+3.6+…….+1/99.100

      = 1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/6+………1/99-1/100

      = 1-1/100

      = 99/100

  Vậy A = 99/100

  B = 1/1.3+1/3.5+1/5.7+……..+1/99.101

     = 1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+……….+1/99-1/100

     = 1-1/101

     = 100/101

  Vậy B = 100/101

  C = 1-3/1.4-3/4.7-3/7.11-……..3/100.103

     = 1-(1/1.4+1/4/7+1/7.11+……+1/100.103).1.1/3

     = 1-( 1-1/4+1/4-1/7+1/7-1/11+…….+1/100-1/103).1/3

     = 1-(1-1/103).1/3

     = 1-(102/103. 1/3)

     = 1- 34/103

     = 69/103

  Vậy C = 69/103

  D = 1-1/1.6-1/6.11-1/11.16-……-1/96.101

     = 1-(1/1.6+1/6.11+1/11.16+…….+1/96.101)

     = 1-(1-1/6+1/6-1/11+1/11-1/16+……..+1/96-1/101)

     = 1-(1-1/101)

     = 1- 100/101

     = 1/101

  Vậy D = 1/101

      =

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )