ai làm cho , mình cho hay nhât

Question

ai làm cho , mình cho hay nhât
ai-lam-cho-minh-cho-hay-nhat

in progress 0
Hưng Gia 1 year 2020-11-04T07:27:36+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T07:28:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1) x + 7 = 17

       x       = 17-7

       x       = 10

  2)  21 – x = 5

        x        = 21-5

        x         =16

  3)   7 + 2 x =27

           9     x =27

          x         = 27:9

          x         = 3

  4)  16 + 3 x = 36

          19    x  = 36

           x         = 36:19

           x         =  De SAI

   

  0
  2020-11-04T07:29:21+00:00

  Đáp án:

  12) x=11

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)x + 7 = 17\\
   \to x = 10\\
  4)16 + 3x = 36\\
   \to 3x = 20\\
   \to x = \dfrac{{20}}{3}\\
  7)10 + 2x = \dfrac{{{4^5}}}{{{4^3}}}\\
   \to 10 + 2x = {4^2}\\
   \to 10 + 2x = 16\\
   \to 2x = 6\\
   \to x = 3\\
  10)185 – 3x + 15 = 5.16\\
   \to 200 – 3x = 80\\
   \to 3x = 120\\
   \to x = 40\\
  13)7x – 24 = \dfrac{{{5^6}}}{{{5^4}}}\\
   \to 7x – 24 = {5^2}\\
   \to 7x – 24 = 25\\
   \to 7x = 49\\
   \to x = 7\\
  16){3.2^x} = 48\\
   \to {2^x} = 16\\
   \to {2^x} = {2^4}\\
   \to x = 4\\
  2)21 – x = 5\\
   \to x = 16\\
  5)3x – 15 = 75\\
   \to 3x = 90\\
   \to x = 30\\
  8)160 – x – 2 = \dfrac{{{8^5}}}{{{8^3}}}\\
   \to 158 – x = {8^2}\\
   \to 158 – x = 64\\
   \to x = 94\\
  11)23x – 21 = \dfrac{{{5^6}}}{{{5^4}}}\\
   \to 23x – 21 = {5^2}\\
   \to 23x – 21 = 25\\
   \to 23x = 46\\
   \to x = 2\\
  14)x – 20 = 40.5\\
   \to x – 20 = 200\\
   \to x = 220\\
  3)7 + 2x = 27\\
   \to 2x = 20\\
   \to x = 10\\
  6)72 – 35 – x = 27\\
   \to 37 – x = 27\\
   \to x = 10\\
  9)2x – 6 – 12 = 10\\
   \to 2x – 18 = 10\\
   \to 2x = 28\\
   \to x = 14\\
  12)x + 19 = 30\\
   \to x = 11
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )