AI GIỎI TOÁN GIÚP EM VỚI Ạ EM HỨA VOTE 5 VÀ CTLHN Câu 2 Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm của mỗi bất phương trình trên trục số a

Question

AI GIỎI TOÁN GIÚP EM VỚI Ạ
EM HỨA VOTE 5 VÀ CTLHN
Câu 2 Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm của mỗi bất phương trình trên trục số
a) 9x+2(x+1)>7x-(3x-5)
b) 3-4x<11

in progress 0
Nho 2 tháng 2021-05-06T22:38:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  ai-gioi-toan-giup-em-voi-a-em-hua-vote-5-va-ctlhn-cau-2-giai-cac-bat-phuong-trinh-sau-va-bieu-di

 2. a, $9x+2(x+1)>7x-(3x-5)$

  $9x+2x+2>7x-3x+5$

  $↔7x>3$ $↔x>3/7$

  $\text{Vậy BPT có nghiệm x>3/7}$

  b, $ 3-4x<11$

  $↔3-11<4x$

  $↔-2<x$

  $↔x>-2$

  $\text{Vậy BPT có nghiệm x>-2}$

  $+$ Biểu diễn trong ảnh.

   

  ai-gioi-toan-giup-em-voi-a-em-hua-vote-5-va-ctlhn-cau-2-giai-cac-bat-phuong-trinh-sau-va-bieu-di

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )