ae nào chỉ mk cah tìm GTLN GTNN của hàm số lượng giác vs vd tìm GTLN GTNN của hàm số $\sqrt[]{3}$ nhân tanx trên [ -$\frac{\pi}{6}$ ; $\frac{\pi}{3

Question

ae nào chỉ mk cah tìm GTLN GTNN của hàm số lượng giác vs
vd tìm GTLN GTNN của hàm số $\sqrt[]{3}$ nhân tanx trên [ -$\frac{\pi}{6}$ ; $\frac{\pi}{3}$ ]
jup mk vs làm cách dễ hiểu nhé

0
Hưng Gia 1 year 2020-11-28T09:36:18+00:00 0 Answers 20 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )