Xác định chủ vị Dạy văn chương ở trường phổ thông có nhiều mục đích. Trước hết,nó tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với một loại sản phẩm đặc biệt

Question

Xác định chủ vị
Dạy văn chương ở trường phổ thông có nhiều mục đích. Trước hết,nó tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với một loại sản phẩm đặc biệt của con người, kết quả của một thứ lao động đặc thù lao động nghệ thuật. Đồng thời dạy văn chương chính là hình thức quan trọng giúp các em hiểu biết, nắm vững và sử dụng tiếng mẹ đẻ cho đúng, cho hay. Dạy văn chương cũng là một trong những con đường của giáo dục thẩm mỹ

in progress 0
Amity 2 years 2021-07-09T04:41:51+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T04:43:45+00:00

  Dạy văn chương//ở trường phổ thông có nhiều mục đích.Trước hết,//tạo điều kiện //cho// học 

  CN                                       VN                                                         CN1      VN1                                   sinh//

  CN2

  tiếp xúc với một loại sản phẩm đặc biệt của con người//, kết quả của// một thứ lao động// đặc thù 

                      VN2                                                                                           CN3                          VN3

  lao động nghệ thuật//. Đồng thời//  dạy văn  chương// là hình thức quan trọng giúp  các em hiểu                                                                    CN                                                       VN1                                              

  biết,// nắm vững// và// sử dụng tiếng mẹ đẻ cho đúng,// cho hay. Dạy văn chương// cũng là một 

          VN2                                                 VN3                       VN4               CN                             

  trong những conđường của giáo dục thẩm mỹ

                    VN     

  Stady well !!                    

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )