a :viết tập hợp M các số tự nhiên có 4 chữ số tính tổng số đó b :cho tập hợp N= { a; b; c;} viết tập hợp con có 2 phần tử của 5

Question

a :viết tập hợp M các số tự nhiên có 4 chữ số
tính tổng số đó
b :cho tập hợp N= { a; b; c;}
viết tập hợp con có 2 phần tử của 5

in progress 0
Amity 1 year 2020-11-27T08:54:45+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:56:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) M={1000;1001;1002;……;9999}

  dãy số trên có số số hạng là:

  `(9999-1000):1+1=9000`(số hạng)

  tổng các số đó là :

  `(9999+1000).9000:2=49495500`

  b) A={a;b}

  B={b;c}

  C={c;a}

  0
  2020-11-27T08:56:31+00:00

  a) M={1000;1001;1002;……;9999}

  Tập hợp C có số số hạng là:

  (9999-1)÷1+1=9000(số hạng)

  tổng Tập hợp C là :

  (9999+1).9000÷2=49495500

  Vậy tập hợp C có tổng là 49495500

  b) A={a;b}              B={a;c}                  C={b;c}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )