a:viết tập hợp m các số tự nhiên có 4 chữ số tính tổng số đó b : cho tập hợp N + { a ; b;c} viết tập hợp con có 2 phần tử của 5

Question

a:viết tập hợp m các số tự nhiên có 4 chữ số
tính tổng số đó
b : cho tập hợp
N + { a ; b;c}
viết tập hợp con có 2 phần tử của 5

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-27T09:16:12+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T09:17:14+00:00

  a) M={1000;1001;1002;……;9999}

  Tập hợp C có số số hạng là:

  (9999-1)÷1+1=9000(số hạng)

  tổng Tập hợp C là :

  (9999+1).9000÷2=49495500

  Vậy tập hợp C có tổng là 49495500

  b) A={a;b}              B={a;c}                  C={b;c}

   

   

  0
  2020-11-27T09:17:51+00:00

  a) Do M chứa các phần tử số tự nhiên có 4 chữ số

  $→$ M={1000;1001;1002;…;9999}

  Số phần tử của M là: $(9999-1000):1+1=9000$

  $→$ Tổng phần tử của M là: $\dfrac{(9999+1000).9000}{2}=\dfrac{10999.9000}{2}=4949550$

  b) Các tập hợp con có 2 phần tử của 5 là:

  A={a;b}

  B={a;c}

  C={b;c}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )