a) tính tông nhớ đưa ra cách làm nha trả lời đúng vote 5 sao (6 mủ 2+ 7 mủ 2+ 8 mủ 2 +9 mủ 2 + 10 mủ 2 ) – ( 1 mủ 2 + 2 mủ 2 + 3 mủ 2+4 mủ 2+ 5 mủ 2 )

Question

a) tính tông nhớ đưa ra cách làm nha trả lời đúng vote 5 sao
(6 mủ 2+ 7 mủ 2+ 8 mủ 2 +9 mủ 2 + 10 mủ 2 ) – ( 1 mủ 2 + 2 mủ 2 + 3 mủ 2+4 mủ 2+ 5 mủ 2 )
b) cho
A= 4 + 2 mủ 2+ 2 mủ 3+ 2 mủ 4+ …. +2 mủ 20
chứng minh A chia hết cho 2

in progress 0
Orla Orla 8 tháng 2020-10-15T20:35:17+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)(6²+7²+8²+9²+10²)-(1²+2²+3²+4²+5²)

  =(36+49+64+81+100)-(1+4+9+16+25)

  =330-55

  =275

  bA=4+$2^{2}$+$2^{3}$+ $2^{4}$+…+$2^{20}$

  A=2.2+2.2+$2^{2}$.2+….+ $2^{19}$.2

  A=2.(2+2+$2^{2}$ +..+$2^{19}$)  chia hết cho 2

  ⇒A chia hết cho 2

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $(6^{2}+7^{2}+8^{2}+9^{2}+10^{2})-(1^{2}+2^{2}+3^{2}+4^{2}+5^{2})$

  $=[6.(7-1)+7.(8-1)+8.(9-1)+9.(10-1)+10.(11-1)]-[1.(2-1)+2.(3-1)+3.(4-1)+4.(5-1)+5.(6-1)]$

  $(6.7-6+7.8-7+8.9-8+9.10-9+10.11-10)-(1.2-1+2.3-2+3.4-3+4.5-4+5.6-5)$

  $=(6.7+7.8+8.9+9.10+10.11)-(6+7+8+9+10)-(1.2+2.3+3.4+4.5+5.6)+(1+2+3+4+5)$

  $=\dfrac{3.(6.7+7.8+8.9+9.10+10.11)}{3}-40-\dfrac{3.(1.2+2.3+3.4+4.5+5.6)}{3}+15$

  $ $

  $=\dfrac{3.6.7+7.8.3+8.9.3+9.10.3+10.11.3}{3}-\dfrac{1.2.3+2.3.3+3.4.3+4.5.3+5.6.3}{3}-25$

  $ $

  $=\dfrac{6.7.(8-5)+7.8.(9-6)+8.9.(10-7)+9.10.(11-8)+10.11.(12-9)}{3}-\dfrac{1.2.3+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+4.5.(6-3)+5.6.(7-4)}{3}-25$

  $ $

  $=\dfrac{6.7.8-5.6.7+7.8.9-6.7.8+8.9.10-7.8.9+9.10.11-8.9.10+10.11.12-9.10.11}{3}-\dfrac{1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+4.5.6-3.4.5+5.6.7-4.5.6}{3}-25$

  $ $

  $=\dfrac{10.11.12-5.6.7}{3}-\dfrac{5.6.7}{3}-25$

  $ $

  $=370-70-25$

  $=275$

  $ $

  $b) A=4+2^{2}+2^{3}+2^{4}+…+2^{20}$

  $=2.(2+2+2^{2}+2^{3}+…+2^{19})$ $\vdots$ $2$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )