A geometric sequence, g(n) starts 20,60,… Define g recursively.

Question

A geometric sequence, g(n) starts 20,60,…
Define g recursively.

in progress 0
Vodka 1 year 2021-07-27T15:13:51+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T15:14:58+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  T1 = 20

  Tn = T(n-1)*3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )